Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Wybierz jedną z opcji
i przejdź do wyszukiwania zaawansowanego
 
znajdź firmę
 
znajdź produkt
 
Zmień opcje wyszukiwania:
znajdź produkt
znajdź firmę
Zmień opcje wyszukiwania:
znajdź produkt
znajdź firmę
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POLUKAJ.PL

KATALOG POLSKICH FIRM I PRODUKTÓW


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://polukaj.pl (dalej jako: „Polukaj.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Polukaj.pl jest serwisem internetowym przeznaczonym dla przedsiębiorców. Serwis umożliwia dodanie, prezentację i promocję produktów dodanych przez jego usługobiorców. Celem Serwisu Internetowego jest promowanie polskich firm oraz produkowanych przez nie produktów.Polukaj.pl udostępnia także wyszukiwarkę ułatwiająca odnalezienie punktu dystrybucji produktów wraz z lokalizacją na mapie.

Informacje o produktach zawarte w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Serwisie Internetowym niezbędny jest każdorazowo kontakt z usługobiorcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem informacji o produktach zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Polukaj.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Niniejszy regulamin oraz sam Serwis Internetowy skierowane są wyłącznie do profesjonalistów - przedsiębiorców (stroną zawieranej z nami umowy nie może być konsument).

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Polukaj.pl

1) O NAS

Właścicielem Polukaj.pl jest MICHAŁ SŁAWIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLUKAJ MICHAŁ SŁAWIŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Lusówko ul. Sierosławska 11A, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 9720864696, REGON: 362282558 oraz adres poczty elektronicznej: portal@polukaj.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cenniki” po zalogowaniu się na Konto.

b. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

c. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

d. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot określoną przez Usługobiorcę ofertę lub wizytówkę jego firmy oraz innych firm wchodzących z nim do jednej grupy kapitałowej posiadającej status polskiej firmy, informację o produkowanych przez nie produktach oraz ich punktach dystrybucji (stacjonarnych i internetowych) zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

f. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

g. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, POLUKAJ.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://polukaj.pl.

h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

i. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Zarządcy, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Polukaj.pl.

j. USŁUGODAWCA – MICHAŁ SŁAWIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLUKAJ MICHAŁ SŁAWIŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Lusówko ul. Sierosławska 11A, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 9720864696, REGON: 362282558 oraz adres poczty elektronicznej: portal@polukaj.pl.

k. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z POLUKAJ.PL

1. Polukaj.pl powstał aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń.

2. Usługobiorcą Serwisu Internetowego mogą być wyłącznie polskie firmy, co oznacza, że Usługobiorca musi spełniać – w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej – poniższe warunki:

a. w przypadku Usługobiorcy będącego osoba fizyczną musi on posiadać obywatelstwo polskie, a adres głównego miejsca wykonywania działalności musi mieć miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. w przypadku Usługobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, musi ona posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby posiadające obywatelstwo polskie albo przez inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które z kolei są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby posiadające obywatelstwo polskie.

3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu Regulaminu uważa się spółkę, w której obywatel lub obywatele polscy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265 i 1161 ze zm.).

4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę w zakresie posiadania statusu polskiej firmy. Usługodawca uprawniony jest w szczególności do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych odpisów, certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

5. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu.

6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Polukaj.pl w sposób zgodny Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

8. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca posiadający status polskiej firmy zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Konto (Profil);
b. Wyszukiwarka.
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.

4. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

5. Korzystanie z Konta jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po opłaceniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
a. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta może być uiszczona w formie abonamentowej na okres podany w Cenniku. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta.

b. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie mu w panelu klienta faktur w formie elektronicznej.

c. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

d. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
I. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy;

II. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852.
6. Konto może zostać utworzone jedynie przez Usługobiorcę lub upoważnioną przez niego osobę

7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login, nazwa firmy, dane osoby kontaktowej, numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

8. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: portal@polukaj.pl lub pisemnie na adres: Lusówko ul. Sierosławska 11A, 62-080 Tarnowo Podgórne.

10. Utrata przez Usługobiorcę statusu polskiej firmy w czasie korzystania z Serwisu Internetowego uniemożliwia dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego i skutkuje usunięciem jego Konta oraz podanych przez niego danych w Serwisie Internetowym. W przypadku wykupienia dostępu do odpłatnych funkcjonalności Konta przez takiego Usługobiorcę, zwracana jest mu opłata za pozostały, niewykorzystany okres.

5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

1. Ogłoszenie w Serwisie Internetowym może być zamieszczone wyłącznie przez Usługobiorcę posiadającego status polskiej firmy zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz może mieć za przedmiot wyłącznie określoną przez takiego Usługobiorcę ofertę lub wizytówkę jego firmy oraz innych firm wchodzących z nim do jednej grupy kapitałowej posiadającej status polskiej firmy, informację o produkowanych przez nie produktach oraz ich punktach dystrybucji (stacjonarnych i internetowych).

2. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, który następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu odpowiedniego rodzaju Ogłoszenia. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym.

3. Usługobiorca dodając Ogłoszenie ma możliwość korzystania z masowego importowania produktów, informacji o punktach dystrybucji lub innych informacji poprzez import pliku w formacie CSV – zgodnie z informacjami podanymi na stronie Serwisu Internetowego.

4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. W przypadku Usługobiorcy zamieszczającego Ogłoszenie mające za przedmiot produkowane przez niego produkty, obowiązany jest on podać kraj ich produkcji.

5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

6. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.

7. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

6) KONTAKT Z POLUKAJ.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: portal@polukaj.pl) oraz poczta tradycyjna (Lusówko ul. Sierosławska 11A, 62-080 Tarnowo Podgórne), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Polukaj.pl. Mogą się Państwo z nami kontaktować także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE POLUKAJ.PL

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: portal@polukaj.pl lub pisemnie na adres: Lusówko ul. Sierosławska 11A, 62-080 Tarnowo Podgórne.

2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorca z uwagi na brak statusu konsumenta nie ma prawa odstąpienia od umowy zawieranej z Usługodawcą. Zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego, w tym z Konta po opłaceniu odpłatnych funkcjonalności Konta, nie uprawnia Usługobiorcy do zwrotu płatności za niewykorzystany okres, z zastrzeżeniem przypadku gdy Usługobiorca straci status polskiej firmy określony w Regulaminie.

9) POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności wszystkich informacji podanych przez Usługobiorcę w czasie korzystanie z Serwisu Internetowego. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis Internetowy bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy będzie wolne od podatności na włamania lub ataki.

6. Usługodawca udostępnia Serwisu Internetowy w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Serwisu Internetowego, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza jednak odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy.

7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio opłaconej opłaty, a w przypadku jej braku do wysokości najwyższej opłaty wskazanej w Cenniku. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

10) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu Internetowego jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego lub Dokumentacji. Usługobiorca zobowiązuje się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Polukaj.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Polukaj.pl

12) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:

 • Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.